Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Data: 24 października 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Każdy posiadający wiarygodną informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ma prawo, a czasem i obowiązek, zawiadomić o tym organy ścigania. Może to zrobić zarówno pokrzywdzony jak i świadek przestępstwa. Fakt ten zgłasza się na komisariacie Policji albo w prokuraturze. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa najczęściej inicjuje postępowanie przygotowawcze.

Warto pamiętać, że wyjątek od tej zasady stanowią przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. W tych przypadkach podstawą wszczęcia postępowania jest prywatny akt oskarżenia, kierowany wprost do sądu.

Kto może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Jak napisaliśmy we wstępie, zgodnie z art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie prokuratury lub Policji.

Instytucje państwowe i samorządowe, które podczas swojej działalności dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, mają obowiązek natychmiastowego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji oraz przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu ich przybycia, nie dopuszczając do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Jakie są formy składania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można składać ustnie lub pisemnie. W formie pisemnej należy zawrzeć takie informacje jak czas i miejsca popełnienia czynu, opis zdarzenia, dane świadków czy inne dowody. Wskazywana jest również osoba zawiadamiająca, osoba pokrzywdzona oraz sprawca czynu. Pismo wysyła się na adres Policji lub prokuratury.

W celu ustnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa należy udać się do najbliższej jednostki Policji i złożyć zawiadomienie do protokołu. Z zawiadomienia o przestępstwie oraz przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka sporządza się wówczas wspólny protokół.

Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie

Potwierdzenie złożenia zawiadomienia wydaje się na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie. Potwierdzenie zawiera datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. O prawie tym pokrzywdzony powinien być zawsze pouczony.

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *