Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Data: 27 lipca 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Art. 258 Kodeksu karnego reguluje karalność za udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym w następujący sposób: „§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza oraz związek przestępczy?

Aby można było mówić o zorganizowanej grupie przestępczej musi być ona złożona z co najmniej trzech osób oraz być w pewnym stopniu zorganizowana, czyli posiadać przywódców oraz cechować się określonymi zasadami i dyscypliną.

Stopień zorganizowania takiej grupy może być jedynie na podstawowym poziomie i nie musi być dokładnie sprecyzowany. Zorganizowana grupa przestępcza cechuje się między innymi trwałym zaspakajaniem potrzeb grupy, planowaniem przestępstw, gromadzeniem narzędzi do ich popełniania, wyszukiwaniem miejsc do przechowywania łupu i rozprowadzania go czy występowaniem powiązań socjologiczno-psychologicznych pomiędzy członkami grupy.

Z kolei związek przestępczy to także organizacja, która zrzesza co minimum trzech członków, jednak stanowi bardziej zorganizowaną strukturę. Funkcjonowanie mafii jest właśnie rodzajem takiego związku przestępczego. Cechuje się między innymi wyraźnie określoną dyscypliną wszystkich członków czy sankcjami za niewykonywane polecenia.

To co dodatkowo odróżnia zorganizowaną grupę przestępczą od związku przestępczego to sposób przyjmowania nowych członków w ich struktury. Związek przestępczy jest bardziej sformalizowany i dobór kandydatów odbywa się poprzez staranną selekcję. Związek przestępczy jest także bardziej trwały od grupy przestępczej i ma zazwyczaj bardziej rozwiniętą strukturę i zasięg.

Co grozi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym?

Osoba biorąca udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku przestępczym mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli grupa lub związek mają charakter zbrojny bądź ich celem jest popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Osoba zakładająca związek albo grupę przestępczą, lub nimi kierująca podlega karze pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Gdy grupa albo związek mają charakter terrorystyczny, zakładającemu lub kierującemu taką grupą grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Do przypisania przestępstwa zakładania i kierowania grupą przestępczą wystarczy już samo stwierdzenie faktu założenia i kierowania taką grupą. Nie ma konieczności wykazywania, że osoba kierująca popełniła jakieś przestępstwo w ramach funkcjonowania tej grupy. Przez kierowanie grupą przestępczą rozumie się na przykład określanie kierunków działania grupy, wydawanie poleceń i koordynowanie działań jej członków.

Kiedy brak kary za przestępstwo określone w art. 258 k.k ?

Osoba, która dobrowolnie odstąpiła od udziału w grupie albo związku przestępczym i ujawniła przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegła popełnieniu zamierzonego przestępstwa (także skarbowego), nie podlega karze.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *