Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić w każdym czasie, gdy przedsiębiorca wykorzystuje to postanowienie w obrocie z konsumentami. Istotne jest, że z żądaniem takim można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć miesięcy. Wynika to wprost z treści art. 479(39) Kodeksu postępowania cywilnego.

Tak więc nawet w sytuacji, gdy pozwany zaniechał stosowania wzorca, w którym zawarte były niedozwolone postanowienia umowne, możliwe jest wytoczenie powództwa i wydanie orzeczenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem jest zachowanie sześciomiesięcznego terminu między zaniechaniem używania wzorca a wytoczeniem powództwa.

Termin ten ma charakter prekluzyjny. Nie ulega więc przedłużeniu ani przywróceniu. Powództwo zaś wytoczone po upływie powyższego terminu powinno zostać przez Sąd oddalone.