Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholuDefinicje stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Dwurodzajowo określenie definicji stanu nietrzeźwości wynika z metodyki badania na zawartość alkoholu. W przypadku punktu pierwszego stopień nietrzeźwości wyznaczamy za pomocą badań laboratoryjnych próbki krwi, w drugim przypadku pośrednio, poprzez badanie powietrza pęcherzykowego płuc urządzeniem kontrolno-pomiarowym typu „Alcomat” lub „Alcotest”. Istotne jet, że urządzenia te muszą posiadać aktualny atest. Brak natomiast atestu urządzenia pomiarowego może prowadzić do uznania przeprowadzonego nim badania jako niewiarygodnego, co może mieć bardzo istotne znaczenie w prowadzonym postępowaniu karnym.

Stan nietrzeźwości zachodzi zatem zawsze, gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza dopuszczalną normę. Nie jest to jednakże jedyny przypadek, bowiem stan nietrzeźwości występuje również, gdy wprawdzie ustawowa norma nie jest przekroczona, ale zawartość alkoholu prowadzi do stężenia, które ją przekracza. Jako przykład można wskazać sytuację, kiedy następne badania na zawartość alkoholu wskazują w sposób jednoznaczny, że przekroczenie normy nastąpi w miarę postępowania procesu wchłaniania się alkoholu w organizmie.

W prawie karnym wyróżnia się także stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila albo obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza. Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie określone w art. 87 § 1 lub § 2 Kodeksu wykroczeń.

Z powyższego wynika zatem, że zawartość alkoholu poniżej 0,2 promila albo poniżej 0,1 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza nie rodzi odpowiedzialności karnej.