Specjalizacje

Nasz obszar praktyki.

Nasza kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniu karnym, karno-gospodarczym i karno-skarbowym. Zajmujemy się kompleksową obroną osób fizycznych zarówno w postępowaniach przygotowawczych, jak i w postępowaniach przed sądami – powszechnym i Sądem Najwyższym. Reprezentujemy także pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Podejmujemy się obrony osób fizycznych w postępowaniach karno-skarbowych, które wszczynane są przez prokuraturę, urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny, Straż Graniczną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centrum Biura Antykorupcyjnego.

W razie potrzeby stosujemy dodatkowe instytucje prawne, jak odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Pomagamy również w postępowaniach wykonawczych, w sprawach o wykroczenia oraz o zadośćuczynienie.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi spadków, zapłat i zachowków. Oceniamy sytuację prawną klienta, przygotowujemy pisma procesowe, które wszczynają postępowanie. Reprezentujemy klientów przed sądami, sporządzamy pełną i rzetelną dokumentację przed wszczęciem postępowania.

 

 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania sądowego,  w tym środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, w tym szkód powstałych w drodze wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń, a także w związku z nienależytym wykonaniem umowy,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowania, o ochronę prawa własności, ochronę dóbr osobistych, szeroko pojętych spraw dotyczących nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym także w związku z naruszeniem dobrego imienia i wizerunku przez środki masowego przekazu,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z nabywaniem praw do spadku, podziałem masy spadkowej, dochodzeniem zachowku, wykonaniem zapisu i innych,
 • sporządzanie projektów pism i umów,
 • uczestniczenie w negocjacjach, w tym także z towarzystwami ubezpieczeń.

Prawo rodzinne (familijne), reguluje majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także te, które wynikają z pokrewieństwa i powinowactwa. Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych dotyczących intercyzy, rozwodów, separacji, alimentów.

 

 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Klientów w sprawach rodzinnych: o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • doradztwo w sprawach związanych z majątkowymi umowami małżeńskimi (tzw. intercyza),
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania sądowego, w tym środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń,
 • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy skonfliktowanymi stronami.

Oferujemy pomoc prawną w zakładaniu spółek prawa handlowego, rejestracji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu umów handlowych, przekształcaniu, łączeniu, podziale i likwidacji spółek prawa handlowego. Doradzamy także w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

 

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • zakładanie spółek i ich stałą obsługa prawna,
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd.),
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • występowanie jako pełnomocnik w postępowaniu gospodarczym.
Zapewniamy profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania z tytułu poniesionych szkód w wyniku różnych zdarzeń życiowych. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy poszkodowanych przed różnymi organami i zakładami ubezpieczeniowymi. Pomagamy także w uzyskaniu innych należnych świadczeń, np. zaliczek na leczenie, zwrotów kosztów rehabilitacji, itp.

• Odszkodowania za wypadki komunikacyjne
• Odszkodowania medyczne
• Odszkodowania za wypadki w pracy
• Odszkodowania za śmierć
• Odszkodowania za wywłaszczenia
• Odszkodowania za służebność przesyłu
• Odszkodowania powypadkowe (sklepy, szkoły i inne)

ŚLEDŹ MNIE NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ MNIE NA: