Poślizgnięcie się na chodniku – czy można liczyć na odszkodowanie ?

Data: 19 listopada 2020

l

Opublikowane przez: admin

W  wyniku drobnych wypadków na chodniku niejednokrotnie dochodzi do obrażeń, prowadzących do problemów z poruszaniem się lub niezdolnością do pracy. Po wypadku można domagać się zwrotu kosztów leczenia, wypłaty odszkodowania za utracony zarobek oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kto odpowiada za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie?

Spore znaczenie ma w tym przypadku to, gdzie doszło do zdarzenia. Za stan danej nawierzchni mogą odpowiadać bowiem różne podmioty.

  • Jeśli poślizgnięcie się czy potknięcie miało miejsce na drodze bądź chodniku gminnym, odpowiada za to wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  • Za drogi powiatowe odpowiedzialny jest z kolei zarządca powiatu, a za drogi wojewódzkie zarząd województwa.
  • W przypadku dróg krajowych odpowiedzialność spada na GDDKiA.
  • Jeśli do zdarzenia doszło na osiedlu mieszkaniowym, odpowiada za to spółdzielnia mieszkaniowa lub firma, którą spółdzielnia wynajęła do sprzątania i odśnieżania nawierzchni.
  • Za przystanki autobusowe z założenia odpowiada lokalne przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, a za parkingi samochodowe ich organ administrujący. Gdy wypadek miał miejsce przed sklepem, odpowiedzialny jest jego właściciel bądź najemca.

Co ciekawe, w przypadku niektórych miejsc, istnieją pewne zasady ustalania podmiotu odpowiedzialnego. Przykładowo chodnik należy do gminy, ale gdy położony jest przy granicy nieruchomości należącej do kogoś innego, to właściciel tej nieruchomości odpowiada za jego utrzymanie w czystości. Inaczej sytuacja wygląda wówczas, gdy nieruchomość od chodnika oddziela pas zieleni lub inna infrastruktura gminna. Wtedy właściciel nieruchomości nie ma już obowiązku odśnieżania czy sprzątania chodnika.


W tym przypadku kluczowe znaczenie mają dwie ustawy – Ustawa o drogach publicznych z roku 1985 oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z roku 1996. Wynika z nich, że na zarządcach dróg ciąży wiele obowiązków. Najważniejszy z nich to utrzymanie nawierzchni w stanie, który wyklucza narażenie użytkowników na wypadek mający miejsce w bezpośrednim związku z wykorzystaniem drogi. To zarządca powinien przeciwdziałać niszczeniu dróg przez użytkowników i okresowo kontrolować ich stan. W razie potrzeby musi wykonać prace remontowe i zabezpieczające, które mają na celu przywrócenie drogom ich pierwotnego stanu.

Jakie obowiązki ciążą na właścicielach poszczególnych nieruchomości?

Muszą oni wyposażyć je w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywać je w odpowiednim stanie, a także pozbywać się odpadów i nieczystości zebranych na terenie swojej nieruchomości. To oni zobowiązani są do sprzątania błota, śniegu lodu oraz innego rodzaju zanieczyszczeń z chodników, które leżą wzdłuż nieruchomości. Przy czym, jak wspomniano wyżej, za chodnik uznaje się część drogi służącą dla ruchu pieszego, która leży bezpośrednio przy granicy danej nieruchomości. Właściciel nie musi natomiast sprzątać chodnika, na którym jest możliwe parkowanie samochodów osobowych. Dodatkowo pewne wymogi porządkowe określone mogą być w regulaminach utrzymania czystości i porządku uchwalanych przez Rady Gmin. To tzw. akty prawa miejscowego.

Co zrobić, jeśli dojdzie do poślizgnięcia lub potknięcia na chodniku?

Osoba, która nieszczęśliwie poślizgnęła się czy potknęła na chodniku, powinna w miarę możliwości sfotografować miejsce zdarzenia. W ten sposób można udokumentować nieodśnieżony chodnik czy wystającą kostkę brukową. Gdy byli świadkowie zdarzenia, warto wziąć od nich dane kontaktowe i spisać krótkie oświadczenie o okoliczności danego wypadku. Można także wezwać stosowne służby porządkowe np. straż miejską, aby sporządziły one notatkę ze zdarzenia. Czasem dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie kamer monitoringu i zabezpieczenie cennych nagrań, które mogą przydać się w sądzie.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *