Pokrzywdzony a postępowanie karne

Data: 26 listopada 2022

l

Opublikowane przez: admin

Z pozoru wydaje się, że postępowanie karne skupione jest na osobie podejrzanego (oskarżonego) – sprawcy czynu zabronionego. Rzeczywiście celem postępowania jest ukaranie takiej osoby. Jednak oskarżony nie jest jedyną stroną procesu. Poza oskarżycielem publicznym (prokuratorem) w procesie uczestniczyć może także pokrzywdzony.

Zgodnie z art. 49 par.1 Kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym w procesie karnym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało w bezpośredni sposób naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

W czasie postępowania przygotowawczego pokrzywdzony ma prawa strony, z których może korzystać bez wcześniejszego wniosku lub oświadczenia o przystąpieniu do postępowania w dane roli.

Po wniesieniu aktu oskarżenia uprawnienia pokrzywdzonego ulec mogą zawężeniu. Jeśli chce on uczestniczyć w procesie na takich samych prawach musi przed sądem złożyć stosowne oświadczenie, aby stać się oskarżycielem posiłkowym. Musi to nastąpić przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Forma oświadczenia może być pisemna lub ustna.

W czasie postępowania przygotowawczego i na etapie postępowania sądowego pokrzywdzony:

  1. Może korzystać z pomocy pełnomocnika np. adwokata lub radcy prawnego. Jeśli nie dysponuje odpowiednimi środkami może złożyć wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu.
  2. Ma prawo do bezpłatnego korzystania z tłumacza, ile nie włada językiem polskim lub jest osobą niemą czy niesłyszącą.
  3. Ma prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź jego umorzenie.
  4. Ma prawo do składania wniosków dowodowych np. o przesłuchanie świadka czy dopuszczenie opinii biegłego.
  5. Ma prawo do udziału w czynnościach przeprowadzanych na swój wniosek, o ile nie można ich powtórzyć na rozprawie.
  6. Ma prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego.
  7. Ma prawo dostępu do akt sprawy.
  8. Ma prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa czy dochodzenia.
  9. Ma prawo do otrzymania informacji na temat uchylenia wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w formie tymczasowego aresztowania.
  10. Ma prawo do złożenia wniosku o naprawieni szkody bądź zadośćuczynienie krzywdzie.

Oprócz tego pokrzywdzony ma praw do złożenia apelacji od wydajnego wyroku, ale w ograniczonym zakresie. Dotyczy to jedynie wyroku, który warunkowo umarza postępowanie karne w stosunku do sprawcy.

W czasie postępowania karnego pokrzywdzony ma wiele uprawień. Jego udział w postępowaniu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych kosztów. Wyjątkiem jest wynagrodzenie ewentualnego pełnomocnika.

 

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *