Konfrontacja i okazanie – szczególne formy przesłuchania

Data: 29 września 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Konfrontacja to wyjątkowy rodzaj przesłuchania, kiedy to organ procesowy poprzez przesłuchanie dwóch źródeł dowodowych w jednym momencie chce wyjaśnić istotne rozbieżności w środkach dowodowych dotyczących tej samej okoliczności.

Konfrontacja odbywa się, kiedy istnieje konieczność wyjaśnienia sprzeczności o istotnym charakterze. Istotny charakter to okoliczności wpływające na ustalenie postępowania.

Konfrontacja dotyczy osób przesłuchiwanych, czyli oskarżonych, świadków, biegłych i specjalistów. Konfrontować można oskarżonego z oskarżonym, świadka ze świadkiem czy biegłego z biegłym. Możliwe jest także przeprowadzenie konfrontacji świadka z oskarżonym.

Do konfrontacji nie dochodzi kiedy oczywiste jest, że w realiach konkretnego postępowania osiągnięcie tego jest niemożliwe.

Najczęściej konfrontacja ograniczona jest do dwóch osób, ponieważ jednoczesne konfrontowanie kilku osób może utrudniać prawidłowy przebieg tej czynności.

W jaki sposób przebiega konfrontacja?

Sąd bądź organ prowadzący postępowanie przygotowawcze jednocześnie wzywa przesłuchiwane osoby i odczytuje im ich fragmenty zeznań sprzecznych ze sobą lub odmiennie relacjonujących dane zdarzenie. Następnie pada prośba o wyjaśnienie rozbieżności.

Ocena przebiegu konfrontacji przez sąd jest oparta o zasadę swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że nie istnieje żadna formalna reguła, która pozwalałaby na określenie, kiedy komuś można przyznać atrybut wiarygodności, a kiedy nie. Z czynności konfrontacji sporządzany jest dokładny protokół, który jest jej zapisem.

Czym jest okazanie ?

Kolejną szczególną formą przesłuchania, jest okazanie, zwane też rekognicją. Osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Co ważne, okazanie powinno być przeprowadzone tak, aby nie były wywoływane żadne sugestie. Główny cel tej formy przesłuchania to identyfikacja przedmiotu lub osoby spośród przedstawionego zbioru.

Podlegać okazaniu mogą:

– osoby

– wizerunek osób

– rzeczy

Okazanie osoby podejrzanej lub oskarżonego

Dopuszcza się zarówno okazanie podejrzanego jak i oskarżonego. W razie potrzeby okazanie można przeprowadzić również tak, aby wyłączyć możliwość rozpoznania osoby przesłuchiwanej przez osobę rozpoznawaną.

Podczas okazania osoba okazywana powinna znajdować się w grupie obejmującej co najmniej 4 osoby. Szczegółowe warunki okazania dodatkowo są regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania, które uwzględniają konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jej uczestników.

 

 

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *