Kiedy śledztwo a kiedy dochodzenie?

Data: 13 kwietnia 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy popełnione zostało przestępstwo. Wyjaśniane są jego okoliczności oraz zbierane dowody. Następnym krokiem jest skierowanie aktu oskarżenia do Sądu bądź wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia.

Jakie są podstawowe zadania śledztwa i dochodzenia wg art. 297 par. 1 k.k. ?

– ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo,

– wyjaśnienie okoliczności sprawy,

– wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,

– zebranie danych osobo- poznawczych o podejrzanym,

– utrwalenie dowodów dla sądu.

W trakcie śledztwa lub dochodzenia są prowadzone czynności w postaci przesłuchań, dowodów z opinii biegłych oraz zbierania dokumentacji mogącej przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności spawy.

Podsumowaniem tych działań jest decyzja merytoryczna podejmowana przez prokuratora kierującego akta sprawy do Sądu wraz z aktem oskarżenia bądź też umarzenie przez niego postępowania lub śledztwa.

Kiedy prowadzi się śledztwo?

Śledztwo prowadzi Sąd Okręgowy I Instancji i orzeka:

– we wszystkich sprawach o zbrodnie (Zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3)

– w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

– w sprawach które dotyczą określonych przestępstw wskazanych w art. 25 k.p.k.

Śledztwo powinno zakończyć się w ciągu trzech miesięcy. W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy czas oznaczony przez prokuratora, nie dłuższy niż rok. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator nadrzędny ma możliwość przedłużenia okresu śledztwa na dalszy czas.

Kiedy prowadzi się dochodzenie?

Dochodzenie prowadzi sąd rejonowy w sprawach o przestępstwa:

– Zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli jest to przestępstwo przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

– Użycia noża, broni palnej, lub innego niebezpiecznego przedmiotu w trakcie bójki lub pobicia (art. 159), zakłócenie działania sieci komunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej (art. 254a ) oraz ograbienie zwłok lub grobu (art. 262 § 2)

– Przewidziane w art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo) oraz w art. 289 § 2 (zabór pojazdu z przełamaniem zabezpieczeń) k.k, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Dochodzenie powinno zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy. Prokurator ma możliwość przedłużenia tego okresu do trzech miesięcy, a w szczególnych wypadkach – na dalszy czas oznaczony przez prokuratora nadrzędnego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *