Kiedy śledztwo a kiedy dochodzenie?

Data: 13 kwietnia 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy popełnione zostało przestępstwo. Wyjaśniane są jego okoliczności oraz zbierane dowody. Następnym krokiem jest skierowanie aktu oskarżenia do Sądu bądź wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia.

Jakie są podstawowe zadania śledztwa i dochodzenia wg art. 297 par. 1 k.k. ?

– ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo,

– wyjaśnienie okoliczności sprawy,

– wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,

– zebranie danych osobo- poznawczych o podejrzanym,

– utrwalenie dowodów dla sądu.

W trakcie śledztwa lub dochodzenia są prowadzone czynności w postaci przesłuchań, dowodów z opinii biegłych oraz zbierania dokumentacji mogącej przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności spawy.

Podsumowaniem tych działań jest decyzja merytoryczna podejmowana przez prokuratora kierującego akta sprawy do Sądu wraz z aktem oskarżenia bądź też umarzenie przez niego postępowania lub śledztwa.

Kiedy prowadzi się śledztwo?

Śledztwo prowadzi Sąd Okręgowy I Instancji i orzeka:

– we wszystkich sprawach o zbrodnie (Zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3)

– w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

– w sprawach które dotyczą określonych przestępstw wskazanych w art. 25 k.p.k.

Śledztwo powinno zakończyć się w ciągu trzech miesięcy. W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy czas oznaczony przez prokuratora, nie dłuższy niż rok. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator nadrzędny ma możliwość przedłużenia okresu śledztwa na dalszy czas.

Kiedy prowadzi się dochodzenie?

Dochodzenie prowadzi sąd rejonowy w sprawach o przestępstwa:

– Zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli jest to przestępstwo przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

– Użycia noża, broni palnej, lub innego niebezpiecznego przedmiotu w trakcie bójki lub pobicia (art. 159), zakłócenie działania sieci komunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej (art. 254a ) oraz ograbienie zwłok lub grobu (art. 262 § 2)

– Przewidziane w art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo) oraz w art. 289 § 2 (zabór pojazdu z przełamaniem zabezpieczeń) k.k, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Dochodzenie powinno zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy. Prokurator ma możliwość przedłużenia tego okresu do trzech miesięcy, a w szczególnych wypadkach – na dalszy czas oznaczony przez prokuratora nadrzędnego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.