Kiedy możliwe jest umorzenie absorpcyjne?

Data: 29 września 2021

l

Opublikowane przez: admin

Umorzenie absorpcyjne jest ustawowym wyjątkiem od zasady legalizmu ścigania. Opiera się ono na założeniu, iż nie jest celowe prowadzenie postępowania za drobne przestępstwo przeciwko sprawcy, którego skazano już za inne, poważniejsze przestępstwo. Jakie dokładnie okoliczności muszą więc zaistnieć, aby można było mówić o umorzeniu absorpcyjnym?

Kiedy jest możliwe umorzenie absorpcyjne?

Umorzenie absorpcyjne można zastosować wtedy gdy sprawca popełnił dwa czyny zabronione: jeden z nich to czyn poważny, drugi zaś „lekki”. Gdy za poważniejszy czyn wymierzana jest surowa kara, to najczęściej nie ma sensu karanie sprawcy dodatkowo za ten drugi, lżejszy. W takim wypadku istnieje możliwość umorzenia postępowania w sprawie lżejszego czynu – właśnie do takich sytuacji stosuje się art. 11 k.p.k.

Jakie warunki musi spełniać zastosowanie umorzenia absorpcyjnego?

Aby postępowanie mogło zostać umorzone na podstawie art. 11 k.p.k. muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • ,,lżejszy czyn” musi być występkiem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności
  • orzeczenie wobec oskarżonego kary musi być niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość prawomocnie orzeczonej kary za ,,cięższe przestępstwo”
  • umorzeniu nie sprzeciwia się interes pokrzywdzonego

Ostatnią przesłankę należy rozumieć szeroko, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż jednym z celów postępowania karnego jest zabezpieczenie interesu pokrzywdzonego. Obiektywnej oceny spełnienia tej przesłanki dokonuje organ procesowy.

W jaki sposób odbywa się umorzenie absorpcyjne?

Umorzenie absorpcyjne możliwe jest na każdym etapie postępowania. Zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym decyzja o umorzeniu zapada w formie postanowienia. Na etapie postępowania przygotowawczego o umorzeniu decyzję podejmuje prokurator, policja lub np. ABW. Na etapie sądowym decyduje sąd.

Kiedy to oprócz prawomocności wyroku wszystkie przesłanki zostały spełnione, lecz istnieją podstawy do przyjęcia, iż wyrok taki zostanie wydany, możliwe jest zawieszenie postępowania karnego. Organ procesowy w terminie trzech miesięcy od momentu uzyskania prawomocności przez wyrok w cięższej sprawie albo podejmuje zawieszone postępowanie, albo je umarza.

Wznowienie postępowania umorzonego

Istnieje możliwość wznowienia postępowania umorzonego na podstawie art. 11 § 1. Jest to możliwe w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *