Tymczasowe aresztowanie należy do tak zwanych środków zapobiegawczych, mogących mieć zastosowanie w toku prowadzonego postępowania karnego.

Kto może zostać tymczasowo aresztowany?

Tymczasowo aresztowana może być osoba, której przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa. Oznacza to odczytanie przez prokuratora bądź policjanta postanowienia o postawieniu zarzutów, gdzie zostaje wyjaśnione podejrzanemu jakie przestępstwo jest mu zarzucane.

Nie można tymczasowo aresztować osoby która jest świadkiem w sprawie. Może się jednak zdarzyć, że policja bądź prokuratura wyśle wezwanie, na które trzeba stawić się właśnie w charakterze świadka, a w toku przesłuchania mogą być postawione zarzuty. Od tego momentu może być zastosowany wobec podejrzanego (pierwotnie świadka) areszt tymczasowy.

Areszt tymczasowy – kiedy można go zastosować?

Kolejną zasadą tymczasowego aresztowania jest stosowanie go wyłącznie wobec osoby, co do której istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż popełniła zarzucone jej przestępstwo.

Tymczasowe aresztowanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy wymienione wyżej warunki zostały spełnione.

Zasadniczy powód stosowania tymczasowego aresztowania to zabezpieczenie właściwego toku postępowania. Wyjątkowo można stosować tymczasowe aresztowanie, by zapobiec popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Tymczasowo aresztować można tylko wtedy, gdy zachodzi uargumentowana obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wówczas, kiedy nie może być ustalona jego tożsamość bądź ma on w kraju stałego miejsca pobytu. Tymczasowy areszt jest możliwy także wówczas, gdy istnieje uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień bądź w inny sposób utrudniał postępowanie karne.

Wysokość grożącej kary a zastosowanie tymczasowego aresztowania

Do możliwości zastosowania wobec podejrzanego bądź oskarżonego tymczasowego aresztowania dochodzi również wtedy, kiedy zarzuca się mu popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności o górnej granicy co najmniej ośmiu lat.

Do tymczasowego aresztowania może dojść również wtedy, gdy sąd pierwszej instancji skazał oskarżonego na karę pozbawienia wolności nie niższą niż trzy lata.

Wpływ zachowania podejrzanego na możliwość tymczasowego aresztowania

Tymczasowy areszt może wyjątkowo mieć zastosowanie również wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, iż oskarżony z zarzuconym popełnieniem zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciw życiu, zdrowiu albo bezpieczeństwu powszechnemu. Tymczasowe aresztowanie będzie brane pod uwagę w szczególności gdy popełnieniem powyższych przestępstw oskarżony kiedykolwiek groził.