Jakie są skutki niedoręczenia aktu oskarżenia?

Data: 13 października 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

W akcie oskarżenia zawierają się podstawowe informacje, które wyjaśniają zakres i przedmiot oskarżenia, kwalifikację prawną zarzucanego czynu, dowody zebrane przez oskarżyciela i uzasadnienie oskarżenia. Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu. Jakie będą skutki takiej sytuacji?

Prawo do obrony

Akt oskarżenia jest jednym z najważniejszych pism procesowych. Rozpoczyna on postępowanie sądowe w procesie karnym, w którym prokurator domaga się przypisania danej osobie odpowiedzialności za konkretne przestępstwo i wymierzenia kary wobec niej.

Zdarza się jednak, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu. Może się tak zdarzyć wskutek jakiejś pomyłki. Czy w takiej sytuacji proces będzie kontynuowany i co z zapadłym już wyrokiem, kiedy stwierdzono takie rodzaju uchybienie?

Każda osoba ma prawo do obrony. Obejmuje ono sprawiedliwe i publiczne rozpatrzenie sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd oraz możliwość skorzystania z pomocy obrońcy, uzyskania czasu na przygotowanie się do obrony oraz prawo do otrzymania szczegółowych informacji o istocie i przyczynie skierowanego aktu oskarżenia.

Niedoręczenie aktu oskarżenia zatem może stanowić naruszenie prawa do obrony.

Obowiązek doręczenia aktu oskarżenia

Obowiązek doręczenia osobie oskarżonej aktu oskarżenia wynika z treści art. 338 § 1 k.p.k.,:

Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia mu aktu oskarżenia.

Oskarżony ma oczywiście do złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia 7 dni od dnia jego otrzymania.

Niedoręczenie aktu oskarżenia

Brak doręczenia oskarżonemu odpisu aktu oskarżenia to rażące naruszenie prawa procesowego.

Należy jednak zawsze brać pod uwagę realia konkretnej sprawy. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że zapadły w sprawie wyrok nie zostanie uchylony ponieważ zdaniem sądu prawo do obrony danej osoby nie zostało w danym przypadku naruszone.

Nieodręczenie aktu oskarżenia musi uwzględniać możliwość wpływu takiego naruszenia na realizację przez oskarżonego przysługującego mu prawa do obrony.

Kiedy zapadły wyrok najprawdopodobniej nie będzie podlegał uchyleniu z powodu niedoręczenia aktu oskarżenia?

– jeśli oskarżony zapoznał się z treścią zarzucanych mu czynów na etapie postępowania przygotowawczego, oświadczając, że rozumie ich treść, a treść ta nie została zmieniona w akcie oskarżenia,

– jeśli oskarżony zrezygnował ze składania wniosków dowodowych, uzasadnienia zarzutów lub zażądał uzupełnienia postępowania,

– jeśli oskarżony zrezygnował z zapoznania się z aktami postępowania przygotowawczego,

– jeśli oskarżony otrzymał zawiadomienie o rozprawie

 

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *