Jak złożyć apelację od wyroku sądu?

Data: 5 września 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

jak złożyć apelację od wyroku sąduApelacja i zażalenie są oficjalnymi środkami odwoławczymi w procesie karnym. Prawo do ich złożenia mają obydwie strony procesu. Zaskarżeniu może ulec wyrok sądu pierwszej instancji, w całości lub w części.

W apelacji należy wskazać czego dokładnie ma ona dotyczyć oraz jakie są wymagania. Każdy stawiany wyrokowi zarzut musi być uzasadniony jako naruszenie prawa, błąd w ustaleniach lub nieważność postępowania. Przygotowanie apelacji jest procesem bardzo skomplikowanym, dlatego zaleca się, aby tworzyć je w ścisłej konsultacji z prawnikami. W przypadku sądów okręgowych istnieje wręcz obowiązek przyrządzania i podpisywania każdej apelacji przez radcę prawnego bądź adwokata.

Osoba składająca apelację ma również prawo do wskazaniu nowych informacji w postaci dowodów i potwierdzonych faktów. Apelację składa się zawsze w formie pisemnej do sądu odwoławczego, odbywa się to natomiast za pośrednictwem sądu, od którego decyzji się odwołujemy. Na jej złożenia mamy 14 dni od momentu zapadnięcia wyroku. Apelacja nie może zostać przyjęta, jeżeli zostaje złożona po terminie lub przez osobę, która nie jest do tego uprawniona. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją o nie przyjęciu apelacji możemy złożyć zażalenie.

Po otrzymaniu apelacji sąd może zadecydować o zmianie decyzji, bądź utrzymaniu jej w mocy. Sąd decyduje o zmianie wyroku jeżeli stwierdzi obrazę przepisów, błędy w ustaleniach lub niewspółmierność kary do popełnionego czynu.

Niezależnie od innych okoliczności sąd uchyla zaskarżenie jeśli sąd był nienależycie obsadzony, sąd nieodpowiedniego rzędu orzekał o sprawie, która według prawa do niego nie należała, użyto środka karnego nieujętego w zapisie ustawy, nie zostały dopełnione wymagania administracyjne, oskarżony nie posiadał prawomocnego obrońcy lub oskarżony nie był obecny podczas rozpoznania sprawy.

W przypadku, gdy utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby uznawane za niesprawiedliwe, ulega ono zmianie z korzyścią dla oskarżonego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *