Jak wygląda podział majątku wspólnego małżonków?

Data: 14 września 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

podział majątku wspólnego małżonkówPodział majątku wspólnego małżonków może mieć miejsce w czasie rozwodu lub po jego zakończeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na wniosek jednej ze stron sąd może orzec w kwestii podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, ale o ile przeprowadzenie podziału nie sprawia dodatkowych trudności i nie opóźnia całego postępowania. Przy podziale majątku uwzględnia się jego stan z chwili zniesienia współwłasności.

Możliwe są dwa różne sposoby dokonywania podziału majątku po rozwodzie – sądowy i umowny. Podział umowny jest możliwy wówczas, gdy obie strony są w stanie dojść w tej kwestii do porozumienia. Wówczas wystarczy, gdy zawrą między sobą umowę, której przedmiotem jest sposób podziału majątku. Jeśli w skład tego majątku wchodzi nieruchomość, umowa powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Podział umowny w przeciwieństwie do podziału sądowego pozwala na objęcie umową tylko części majątku.

Na mocy art. 566 Kodeksu Postępowania Cywilnego w sprawie podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Kiedy podziału dokonuje się po śmierci jednego z małżonków, jest to sąd spadku. Nie ma natomiast określonego terminu, w jakim podział ten powinien zostać wzniesiony. Jednak z praktycznego punktu widzenia, nie warto z tym zwlekać. Wraz z upływem czasu dowody mogą bowiem ulec zniszczeniu lub zaginąć, co utrudnia dochodzenie przed sądem praw do majątku.

Wraz z wnioskiem o podział majątku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 1000 złotych. Może być ona jednak niższa, o ile do do wniosku strony dołożą tzw. zgodny plan podziału. Wówczas wynosi ona 300 złotych. Do tego należy doliczyć ewentualne wynagrodzenie dla biegłego sądowego, adwokata czy radcy prawnego, a także koszty mediacji itd.

Wniosek o sądowy podział majątku powinien zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej i informację o tym, co wchodzi w skład majątku. Podziałowi podlega jedynie majątek wspólny byłych małżonków, w skład którego wchodzą:

  • wynagrodzenie za pracę czy dochody pochodzące z innej działalności gospodarczej,
  • środki zgromadzone w ramach rachunku otwartego czy pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek znajdujących się na subkoncie, których dotyczy art. 40a ustawy z 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • dochody z majątku wspólnego i z majątków osobistych małżonków.

Sądowy podział majątku obejmuje jego całość. Rzadko i tylko z bardzo ważnych powodów sąd może dokonać podziału tylko jego części. W czasie postępowania sąd ustala skład i wartość majątku, istniejące między stronami roszczenia i dokonuje podziału. Strony mogą dochodzić ustalenia nierównych podziałów, zwrotu nakładów i wydatków z majątku osobistego jednego z nich do majątku wspólnego i odwrotnie.

Wprawdzie zgodnie z art. 43 KRO każdy małżonek ma taki sam udział w majątku wspólnym, ale na wniosek jednej ze stron sąd może orzec nierówne podziały w majątku. Bierze przy tym pod uwagę nie tylko wysiłek, jaki dana strona wniosła w budowanie wspólnego majątku, ale i pracę jaką wykonała na rzecz rodziny (opieka nad dziećmi, praca w gospodarstwie domowym).

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku nie ulega przedawnieniu, ale jego dochodzenie jest możliwe jedynie w czasie postępowania o podział majątku wspólnego przed sądem I instancji. Przy czym ciężar udowodnienia przyczynienia się małżonków w różnym stopniu do pomnażania majątku czy dbania o rodzinę i gospodarstwo domowe spoczywa na osobie, która wnioskuje o ustalenie nierównych udziałów.

Sąd decyduje także o zwrocie nakładów i wydatków poczynionych z majątku osobistego jednego z majątków do majątku wspólnego i odwrotnie. Również i tutaj udowodnienie poczynionych nakładów i wydatków należy do osoby, która wnioskuje o ich zwrot.  W tym celu trzeba posiadać wszystkie faktury i rachunki, które mogą to potwierdzić.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.