Handel narkotykamiObowiązujące obecnie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zabraniają pod groźbą kary nawet posiadania narkotyków, a więc środków odurzających i substancji psychotropowych. Za przestępstwo uznaje się również udzielanie innym osobom narkotyków i handel nimi.

Art. 59 ust 1 u.p.n. mówi, że osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego czy substancji psychotropowej, a także ułatwia użycie czy nakłania do użycia takich substancji, podlega karze pobawienia wolności od roku do 10 lat.

Ten przepis to w zasadzie kopia przestępstwa udostępniania narkotyku z art. 58 u.p.n. Różnica polega jedynie na tym, że w pierwszym przypadku osoba udostępniająca otrzymuje korzyść materialną lub osobistą. Mowa więc o sprzedaży narkotyków.

Warto przy tym wiedzieć, że zapłata nie musi nastąpić w formie pieniężnej. Korzyść można osiągnąć również poprzez umorzenie długu w zamian za narkotyk. Poza tym zapłata może mieć formę korzyści osobistej. W tym przypadku chodzi o dobra zaspokajające niematerialne potrzeby sprawcy. Zarówno korzyść majątkowa, jak i osobista są kwalifikowane tak samo.

Przepis art. 59 przewiduje surowszą karę w sytuacji, gdy odbiorcą narkotyku jest osoba małoletnia, a więc taka, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Czyn taki uznawany jest za zbrodnię. W takiej sytuacji konieczne jest jednak wskazanie, że sprawca wiedział o tym, że nabywca jest osobą małoletnią lub przewidywał taką okoliczność.