Doręczanie przesyłek w postępowaniu karnym

Data: 28 września 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym reguluje Kodeks Postępowania Karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Przesyłki zawierające orzeczenia i zarządzenia oraz inne pisma związane z postępowaniem karnym, doręczane są w uwierzytelnionych odpisach, w sposób uniemożliwiający ujawnienie ich treści niepowołanym do tego osobom.

Kto jest odpowiedzialny za doręczanie korespondencji w postępowaniu karnym?

Korespondencja może być dostarczana za pośrednictwem poczty lub innego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji, za pośrednictwem policji w razie niezbędnej konieczności lub po prostu pracownika organu wysyłającego.

Istnieje także możliwość zawiadomienia pokrzywdzonych za pośrednictwem ogłoszenia w prasie, radiu lub telewizji. Dzieje się tak w przypadkach, gdy ilość pokrzywdzonych osób jest na tyle duża, że indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania.

Doręczenie do rąk adresata

Co do zasady przesyłki w postępowaniu karnym powinny być doręczane do rąk własnych adresata w jego mieszkaniu. W sytuacji gdy jest to niemożliwe z uwagi na jego chwilową nieobecność, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi. Gdy to także nie jest możliwe, pismo doręcza się administracji domu, dozorcy bądź sołtysowi, jednak pod warunkiem, że podejmą się przekazać pismo właściwemu adresatowi.

Awizowanie przesyłek dotyczących postępowania karnego

W momencie kiedy wszystkie sposoby doręczenia zawiodą, zastosowanie będzie miał art. 133 k.p.k. regulujący tzw. doręczenie zastępcze, polegające na tym, że w razie braku możliwości doręczenia pisma przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego, pozostawia się je w najbliższej placówce pocztowej tego operatora.

Gdy przesyłka została przesłana inaczej niż za pośrednictwem operatora pocztowego, pozostawia się ją w najbliższej jednostce Policji bądź we właściwym urzędzie gminy. Adresat przesyłki powinien być wówczas zawiadomiony o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej przez pozostawienie awizo w skrzynce na korespondencję bądź w drzwiach mieszkania ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz, że należy je odebrać w ciągu 7 dni.

W momencie nieodebrania pisma w tym terminie, czynność zawiadomienia powtarza się ponownie. W razie dokonania w/w czynności pismo uznaje się za doręczone.

Odebranie pisma z placówki pocztowej

Przesyłka pozostawiona w placówce pocztowej może zostać przekazana (za pokwitowaniem odbioru) adresatowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez adresata, który jest adwokatem bądź radcą prawnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *