Czym różni się współsprawstwo od pomocnictwa?

Data: 20 listopada 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Art. 18 k.k. rozróżnia współsprawstwo od pomocnictwa.wspolsprawstwo a pomocnictwo

Za sprawstwo odpowiada nie tylko ta osoba, która wykonuje czyn zabroniony sama czy wspólnie z inną osobą, ale i ta osoba, która kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystuje uzależnienie innej osoby od siebie i poleca jej dokonanie takiego czynu.

Za podżeganie odpowiada osoba, która nakłania inną osobę do popełnienia czynu zabronionego.

Za pomocnictwo odpowiada osoba, która w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, dostarczając narzędzie, środek transportu lub udzielając stosownej rady czy informacji. Za pomocnictwo odpowiada również ta osoba, która mimo prawnego obowiązku niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego, ułatwia jego popełnienie swoim zaniechaniem.

Pomocnik to więc osoba, która ułatwia popełnienie przestępstwa, a współsprawca to osoba, która przestępstwo popełnia wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Czasem pojawiają się jednak wątpliwości czy dane zachowanie ułatwiło popełnienie czynu zabronionego, a może stanowiło już wkład przemawiający za tym, że było to współsprawstwo.

Przykładowo osoba stojąca na czatach w czasie dokonywania kradzieży, ułatwia złodziejowi dokonanie przestępstwa, ale jej zachowanie to nie to samo co sama kradzież. Jest to więc pomocnictwo.

Znaczenie ma również stosunek danej osoby do popełnianego czynu zabronionego. Jeśli osoba stojąca na czatach ma poczucie, że jej zachowanie jest konieczne do dokonania kradzieży, ma miejsce współsprawstwo. Kluczowe jest więc to, czy dana osoba uważa siebie za pomocnika czy współsprawcę.

Ponadto kładzie się nacisk na istotność wkładu danej osoby w popełnienie czynu zabronionego. Jeśli bez osoby stojącej na czatach kradzież nie udałaby się, uznaje się jej wkład za istotny i przyjmuje formę współsprawstwa.

Ocena dokonywana jest zawsze indywidualnie do danego przypadku. Pomocnictwo to korzystniejszy wariant dla oskarżonego, gdyż pozwala ubiegać się o łagodniejszy wymiar kary.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *