Czy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek?

Data: 12 stycznia 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Wyrok karny a pełnienie funkcjo w organie spółkiRelacja odpowiedzialności karnej z możliwością pełnienia funkcji w organach spółek jest uregulowana w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji z momentem wpisu do rejestru staje się z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną i zyskuje osobowość prawną. Osoba prawna działa poprzez swoje orany w oparciu o statut i przepisy zawarte w ustawie. W obu przypadkach spółkę reprezentuje zarząd. Nadzór nad spółką sprawują wspólnicy, rada nadzorcza, komisja rewizyjna (spółki z o.o.) oraz rada nadzorcza (spółki akcyjne). Likwidatorami są członkowie zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy umowa spółki czy uchwała wspólników stanowi inaczej. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa opisane w art. 18 par.2 k.s.h.

Okazuje się więc, że prawomocne skazanie za inne przestępstwo nie powoduje powstania ustawowego zakazu sprawowania funkcji w organach spółki. Mowa w tym przypadku o przestępstwach określonych w Kodeksie karnym i Kodeksie spółek handlowych:

  • przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIII k.k. – przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b) np. przestępstwo ujawniania informacji niejawnych i klauzuli tajne i ściśle tajne, ujawniania tajemnicy służbowej czy niszczenia informacji,
  • przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIV k.k. – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów np. przestępstwo fałszerstwa lub posługiwania się cudzymi dokumentami.
  • przestępstwa wymienione w rozdziale XXXV k.k. – przestępstwa przeciwko mieniu np. przestępstwo kradzieży, kradzieży z włamaniem, paserstwa czy przywłaszczenia,
  • przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVI k.k. – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu np. przestępstwo oszustwa finansowego, prania brudnych pieniędzy czy wyzysku,
  • przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVII k.k. – przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi np. przestępstwo fałszowania pieniędzy i znaków urzędowych,
  • przestępstwo niezgłoszenia upadłości mimo istnienia warunków to uzasadniających (art. 585 k.s.h.),
  • przestępstwo podawania nieprawdziwych informacji podczas wykonywania obowiązków w spółce (art. 587 k.s.sh.),
  • przestępstwo uniemożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 590 k.s.h.),
  • przestępstwo brania udziału w bezprawnym głosowaniu na wlanym zgromadzeniu lub wykonywania praw mniejszości (art. 591 k.s.h.).

Zakaz opisany w art. 18 par. 2 k.s.h. ustaje wraz z upływem 5 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, ale nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *