Co należy wiedzieć o podziale majątku?

Data: 2 października 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

co nalezy wiedziec o podziale majatku-minW chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa między małżonkami. W praktyce oznacza to, że wszystkie dobra nabyte przez oboje małżonków są ich wspólną własnością. Majątek wspólny obejmuje dochody uzyskiwane z pracy najemnej i działalności gospodarczej, oszczędności, przychody z wynajmu, zyski z obligacji i papierów wartościowych itd. To całość mienia nabytego w czasie trwania małżeństwa przez obie strony razem i z osobna.

Gdy funkcjonuje małżeńska wspólnota majątkowa, nie można dokonać podziału majątku wspólnego. Jest to możliwe dopiero w chwili jej ustania. Zwykle następuje to na skutek rozwodu bądź separacji. Poza tym podziału majątku można też dokonać w trakcie małżeństwa, ale najpierw należy ustanowić rozdzielność majątkową poprzez intercyzę, a więc umowę majątkową małżonków. Jeszcze inną sytuacją, gdy w sposób automatyczny ustaje wspólnota majątkowa, jest ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite małżonka, jego upadłość czy śmierć.

W przypadku śmierci małżonka, udział zmarłego we wspólnym majątku i jego majątek odrębny, jeśli taki miał, przekształcają się w masę spadkową. Małżonek żyjący posiada w dalszym stopniu swój udział w majątku wspólnym i zachowuje majątek osobisty. Ponadto uprawniony jest do dziedziczenia połowy majątku po zmarłym małżonku, a gdy istnieją inni spadkobiercy, im przypada druga połowa majątku. Kiedy nie ma innych spadkobierców, całość dziedziczy żyjący małżonek.

Majątek wspólny małżonków obejmuje mienie nabyte w czasie trwania małżeństwa – dochody z pracy, zyski kapitałowe, środki zgromadzone na funduszach emerytalnych itd. W skład majątku wspólnego wchodzi więc w zasadzie wszystko za wyjątkiem dóbr, które zostały zakupione jeszcze przed ślubem, a także zostały otrzymane na skutek dziedziczenia czy darowizny itd.

Podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa można przeprowadzić drogą sądową bądź ustanowić ją za pomocą aktu notarialnego. To drugie rozwiązanie jest lepsze, bo o wiele tańsze i szybsze. Rozdzielność majątkowa zaczyna obowiązywać od chwili podpisania aktu notarialnego. Potem można przystąpić do umownego podziału majątku. Od tego momentu każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, a majątek wspólny podlega podziałowi na równe części, chyba iż obie strony zadecydują inaczej. Podziału majątku wspólnego małżonków można więc dokonać w czasie trwania związku małżeńskiego, ale najpierw trzeba ustanowić rozdzielność majątkową, a następnie spisać stosowną umowę.

Także w przypadku rozwodu czy separacji najprostszym i najszybszym sposobem jest zawarcie umowy pisemnej, która zawiera ustalenia, co do rozdziału praw majątkowych i ruchomości pomiędzy rozwodzące się strony. Wymaga ona jednak zgody obojga małżonków. Kiedy mowa o nieruchomości, konieczne jest spiranie aktu notarialnego. Jeśli małżeństwo, które występuje o rozwód, wcześniej posiadało wspólnotę majątkową, istnieje możliwość porozumienia się przed rozwodem oraz szybkiego załatwienia podziału majątku wspólnego. Najpierw należy ustanowić rozdzielność w formie aktu notarialnego, a potem dokonać umownego podziału majątku.

Kiedy małżonkowie nie dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, dokonuje się tego po rozwodzie poprzez złożenie wniosku, w którym wskazuje się podstawę prawną ustania wspólnoty majątkowej oraz opisuje majątek, który podlega podziałowi. Z takim wnioskiem można wystąpić nawet wiele lat po rozwodzie. Podziałowi podlega tylko majątek wspólny obojga małżonków. We wniosku trzeba dokładnie opisać, jakie dobra wchodzą w skład majątku wspólnego w zakresie ruchomości i nieruchomości. Należy też przedstawić swoje roszczenia co do poszczególnych pozycji na liście wraz z uzasadnieniem. Oboje małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątku, ale na wniosek jednej ze stron sąd może ustalić też nierówny podział np. wówczas, gdy wskazano nierównomierny wkład pracy małżonków w budowanie majątku wspólnego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.