Jak złożyć apelację od wyroku sądu?

Apelacja i zażalenie są oficjalnymi środkami odwoławczymi w procesie karnym. Prawo do ich złożenia mają obydwie strony procesu. Zaskarżeniu może ulec wyrok sądu pierwszej instancji, w całości lub w części. W apelacji należy wskazać czego dokładnie ma ona dotyczyć oraz...