Czym jest pomocnictwo?

Polski Kodeks karny przewiduje sankcje nie tylko dla sprawców przestępstw, ale i dla innych osób, które związane są z popełnionym przestępstwem. Taką osobą jest np. pomocnik opisany w art. 18 par. 3 k.k. Za pomocnictwo odpowiada osoba, która swoim zachowaniem ułatwiła...