Jak skutecznie obronić się przed telemarketingiem?

Każda osoba może domagać się tego, aby firma telemarketingowa wykreśliła ze swojej bazy jej dane osobowe. Jednak nie wszystkie firmy się do tego stosują. Art.172 prawa telekomunikacyjnego mówi, że bez wcześniejszej zgody użytkownika nie wolno kierować w jego stronę...

Termin do wniesienia pozwu

Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić w każdym czasie, gdy przedsiębiorca wykorzystuje to postanowienie w obrocie z konsumentami. Istotne jest, że z żądaniem takim można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego...

Jak ocenić, czy dane postanowienie jest abuzywne?

W myśl art. 3851 § 1 k.c., za niedozwolone postanowienia umowne uznaje się postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie...