Skutki cofnięcia apelacji karnej

Na mocy art. 432 par. 1 Kodeksu postępowania karnego środek odwoławczy można cofnąć. Ustawodawca przewidział więc dla strony wnoszącej apelację możliwość cofnięcia środka odwoławczego. Cofnięcie apelacji w formie pisemnej lub ustnej możliwe jest do chwili...

Apelacja karna – czy można ją cofnąć?

Na mocy art. 43 par. 1 Kodeksu postępowania karnego okazuje się, że jest możliwość cofnięcia apelacji przez podmiot, który o nią wnioskował. Jest to dopuszczalne do chwili rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd instancji odwoławczej. Cofnięcie apelacji może mieć formę...